vineri, 1 mai 2009

Cine sunt traducatorii si interpretii autorizati?

Cine sunt traducatorii si interpretii autorizati? Traducatorul si interpretul autorizat este un liber profesionist, care îndeplineşte acte de autoritate publică. Numirea în functie a traducatorului si interpretului autorizat, suspendarea şi încetarea acestei calităţi atestă caracterul dublu al poziţiei traducatorului si interpretului autorizat care este titular al unui serviciu de interes public şi, totodată, un liber profesionist. Potrivit dispoziţiilor Legii traducatorului si interpretului autorizat nr. 178/1997 traducatorul si interpretul autorizat este numit de ministrul justiţiei, pe baza de dosar. În mod simetric, suspendarea din funcţie se dispune de ministrul justiţiei, iar încetarea calităţii de traducator si interpret autorizat se constată sau se dispune, după caz, de ministrul justiţiei. Activitatea traducatorului si interpretului autorizat se bazează pe asimilarea lui cu calitatea de martor in fatainstantelor, dispunand de competentele lingvistice necesare pentru stiintele juridice. Funcţia de traducator si interpret autorizat este autonomă ceea ce împiedică orice ingerinţă în întocmirea inscrisurilor cu caracter oficial şi în îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege în competenţa acestuia. Principiul stabilităţii în funcţie este menit să garanteze independenţa acestora. Traducatorul si interpretul autorizat îşi exercită atribuţiile ce îi sunt oferite prin lege în temeiul statutului funcţiei sale şi nu în baza unui contract de muncă, presupunând un raport de subordonare. În situaţia în care i se solicită îndeplinirea unui act care încalcă dispoziţiile legale, traducatorul si interpretul autorizat va comunica respingerea. Caracterul necontencios al activităţii traducatorului si interpretului autorizat separă esenţial activitatea desfăşurată de traducatorul si interpretul autorizat de activitateainstanţelor judecătoreşti. Activitatea necontencioasă desfăşurată de traducatorul si interpretul autorizat cu competenţă lingvistica şi imparţialitate evită declanşarea litigiilor şi urmăreşte acuratetea lingvistica.COMPETENŢA TRADUCATORULUI SI INTERPRETULUI AUTORIZATApariţia profesiei de traducator si interpret autorizat în România a fost posibilă în condiţiile existenţei unei societăţi democratice şi a statului de drept, bazat pe principiile economiei de piaţă. Legea nr. 178/1997 instituie competenţă teritorială a traducatorul si interpretului autorizat pe tot teritoriul Romaniei.Numai Notarul public este singurul care are competenţa de a angaja ca salariat traducatori si interpreti autorizati.Notarul public are competenţa materială să îndeplinească următoarele acte: - redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor; - autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de solicitant sau de avocat; - procedura succesorală notarială; - certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege; - legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor; - darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi; - primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate de părţi; - actele de protest al cambiilor, al biletelor de ordin şi al cecurilor; - legalizarea copiilor de pe înscrisuri; - efectuarea şi legalizarea traducerilor; - eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit notarul; - orice alte operaţiuni prevăzute de lege. Dintre acestea mai importante sunt autentificarea înscrisurilor şi procedura succesorală. Autentificarea înscrisurilor La autentificarea oricărui înscris notarul public stabileşte identitatea părţilor şi verifică dacă datele traducatorului autorizat corespund cu cele din autorizatie. Toate actele întocmite de notarii publici sunt supuse controlului judecătoresc. În cazul în care, pentru valabilitatea în străinătate a actului notarial, este necesară supralegalizarea semnăturii şi sigiliului notarului public de Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe, misiunea diplomatică sau oficiul consular din România ale statului în care actul urmează a fi folosit, notarul public va pune în vedere părţilor obligaţia îndeplinirii acestei cerinţe. Cerinţa supralegalizării a fost parţial suprimată prin aderarea României prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, la Convenţia de la Haga, din 5 octombrie 1961. Pentru statele care au aderat la această convenţie formalitatea supralegalizării a fost înlocuită cu aplicarea apostilei Convenţiei de la Haga. Statutul profesiei de traducator si interpret autorizat: * traducator si interpret autorizat este investit să îndeplinească un serviciu de interes public; * traducatorul si interpretul autorizat îndeplineşte acte de autoritate publică având forţa probantă prevăzută de lege, sub condiţia aplicării sigiliului şi semnăturii acestuia; * traducatorul si interpretul autorizat poate fi considerat un specialist în probleme de acuratete si echivalente lingvistice* calitatea de traducator si interpret autorizat încetează: - la cerere; - sau în cazul condamnării definitive. In prezent in Romania traducatorul si interpretul autorizat nu are statut de traducator si interpret jurat, care isi legalizeaza singur semnatura, in baza juramantului depus, ci care obtine legalizarea semnaturii (nu legalizarea traducerii) de la notar.

Niciun comentariu: